Địa chỉ: Lạng Giang, Bắc Giang
Điện thoại: 3636590
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thong tu 21 (Biểu mẫu 03)

Thong tu 21 (Bieu mau 03)

Biểu mẫu 03

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2010 -2011

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)

                                Đơn vị: nghìn  đồng

STT

Chỉ tiêu

Số liệu báo cáo quyết toán

Số liệu quyết toán đ­ợc duyệt

A

Quyết toán thu

 

 

I

Tổng số thu

 

 

1

 Thu phí, lệ phí

 

 

 

(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)

 

 

2

Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

 

 

 

(Chi tiết theo từng loại hình SX,  dịch vụ)

 

 

3

 Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án)

 

 

4

Thu sự nghiệp khác

106.380.000

106.380.000

 

(Chi tiết theo từng loại thu): Học phí

106.380.000

106.380.000

II

Số thu nộp NSNN

 

 

1

Phí, lệ phí

 

 

 

(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)

 

 

2

Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

 

 

 

(Chi tiết theo từng loại hình SX,  dịch vụ)

 

 

3

  Hoạt động sự nghiệp khác

106.380.000

106.380.000

 

(Chi tiết theo từng loại thu): Học phí

106.380.000

106.380.000

III

Số đ­­ợc để lại chi theo chế độ

 

 

1

 Phí, lệ phí

 

 

 

(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)

 

 

2

Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

 

 

 

(Chi tiết theo từng loại hình SX,  dịch vụ)

 

 

3

 Thu viện trợ

 

 

4

Hoạt động sự nghiệp khác

 

 

 

(Chi tiết theo từng loại thu ): Học phí

106.380.000

106.380.000

B

Quyết toán chi ngân sách nhà n­­ớc

106.380.000

106.380.000

1

Loại ..., khoản.....

 

 

 

 - Mục:

 

 

 

   + Tiểu mục l­ơng mầm non

42.552.000

42.552.000

 

   + Tiểu mục chi hoạt động chuyên môn

38.828.000

38.828.000

2

Loại..., khoản....

 

 

C

Quyết toán chi nguồn khác

 

 

 

 - Mục:

 

 

 

   + Tiểu mục...

 

 

 

   + Tiểu mục....

 

 

                                                                                               Quang Thịnh, ngày 14 tháng 4 năm 2011

                                                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                     Nguyễn Thị Phi Loan


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết