Địa chỉ: Lạng Giang, Bắc Giang
Điện thoại: 3636590
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thong tu 21 (Biểu mẫu 02)

Thong ­tu 21 (Bieu mau 02)

Biểu mẫu 02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO

CÔNG KHAI  DỰ TOÁN THU - CHInăm 2010-20111

(Dùng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)

 

STT

 

Dự toán đ­ợc giao

Ghi chú

A

Dự toán thu

 

 

I

Tổng số thu

 

 

1

 Thu phí, lệ phí

 

 

 

(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)

 

 

2

Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

 

 

 

(Chi tiết theo từng loại hình SX,  dịch vụ)

 

 

3

 Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án)

 

 

4

Thu sự nghiệp khác

106.380.000

 

 

(Chi tiết theo từng loại thu): Học phí

106.380.000

 

II

Số thu nộp NSNN

 

 

1

Phí, lệ phí

 

 

 

(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)

 

 

2

Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

 

 

 

(Chi tiết theo từng loại hình SX,  dịch vụ)

 

 

3

  Hoạt động sự nghiệp khác

106.380.000

 

 

(Chi tiết theo từng loại thu)

106.380.000

 

III

Số đ­­ợc để lại chi theo chế độ

 

 

1

 Phí, lệ phí

 

 

 

(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)

 

 

2

Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

 

 

 

(Chi tiết theo từng loại hình SX,  dịch vụ)

 

 

3

 Thu viện trợ

 

 

4

Hoạt động sự nghiệp khác

106.380.000

 

 

(Chi tiết theo từng loại thu): Học phí

106.380.000

 

B

Dự toán chi ngân sách nhà n­­ớc

 

 

I

Loại..., khoản....

 

 

1

  Chi thanh toán cá nhân

42.552.000

 

2

  Chi nghiệp vụ chuyên môn

38.828.000

 

3

  Chi mua sắm, sửa chữa lớn

25.000.000

 

4

  Chi khác

 

 

II

Loại ..., khoản …

 

 

C

Dự toán chi nguồn khác (nếu có)

 

 

1

  Chi thanh toán cá nhân

 

 

2

  Chi nghiệp vụ chuyên môn

 

 

3

  Chi mua sắm, sửa chữa lớn

 

 

4

  Chi khác

 

 

                                                                                     Quang Thịnh, ngày 14 tháng 4 năm 2011

                                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                                             Nguyễn Thị Phi Loan


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết